•••  Sindikat vam osigurava: Pravnu pomoć; Zastupanje u ostvarivanju prava iz rada; Kolektivno pregovaranje  •••

Ispis

Besplatna pravna pomoć

Dvadeset godina HUS-a

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, 62/2008.) i podzakonskim propisima u Hrvatskoj je uspostavljen cjeloviti sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja.


Zakon je stupio na snagu 7. lipnja 2008. godine osim odredaba članaka 15. i 16. koje su na snazi od 1. veljače 2009. godine, a odnose se na zahtjev za odobravanje pravne pomoći te odredaba članaka 45. do 52. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske Unije, čime su stvorene pretpostavke za provedbu pravne stečevine Europske Unije u području besplatne pravne pomoći, a odnose se na posebne odredbe o odobravanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima.


Donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata, s 1. veljačom 2009. godine građani koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć.


Pojam pravne pomoći definiran je Zakonom kao način olakšavanja pristupa sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost kako ne bi mogli ostvariti to pravo bez ugrožavanja svojeg uzdržavanja i uzdržavanja članova svojega kućanstva.

 

Vrste pravne pomoći


Pravna se pomoć ostvaruje kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.


Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti,

- zastupanje u upravnim stvarima,

- pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova,

- zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.


Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

- zastupanje pred sudom,

- pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom,

- sastavljanje pismena u sudskim postupcima.


Prema odredbama Zakona, ostvarivanje pravne pomoći odobrit će se u svim postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, ako se njima rješava o egzistencijalnim pitanjima korisnika. Odobravanje bilo kojeg oblika pravne pomoći uključuje i oslobađanje od plaćanja pristojbi i troškova postupka.


Korisnici pravne pomoći


Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona su hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom te djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika, koji ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti.


Osnovni uvjet za odobravanje besplatne pravne pomoći je imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, što je propisano člankom 8. Zakona.


Pružatelji pravne pomoći


Pružatelji pravne pomoći mogu biti odvjetnici, ovlaštene udruge, sindikati i visoka učilišta. Odvjetnici mogu pružati primarnu i sekundarnu pravnu pomoć pri čemu ne smiju odbiti pružiti pravnu pomoć u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osim u slučajevima predviđenima Zakonom o odvjetništvu za uskratu pravne pomoći. Udruge pružaju primarnu pravnu pomoć, a ovlast za pružanje pravne pomoći stječu upisom u registar udruga koje pružaju pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa. Sindikati pružaju primarnu pravnu pomoć prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u uvjetima propisanim za ovlaštene udruge. Visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije u znanstvenom području prava mogu putem pravnih klinika, u skladu sa svojim općim aktima, u sklopu primarne pravne pomoći davati opću pravnu informaciju, pravne savjete i izrađivati pismena.


Institucionalni okvir


Uredi državne uprave odlučuju prema zahtjevima građana za pružanje besplatne pravne pomoći.


Odjel za besplatnu pravnu pomoć Sektora za ljudska prava i besplatnu pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa obavlja drugostupanjski postupak prema zahtjevima za odobravanje besplatne pravne pomoći, provodi upravni nadzor nad radom prvostupanjskih tijela koja odobravaju pravnu pomoć, sudjeluje u provedbi stručnog nadzora nad radom pružatelja pravne pomoći.


Odjel za besplatnu pravnu pomoć ujedno obavlja poslove registracije udruga za pružanje besplatne pravne pomoći, vodi registar udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći te nadzire njihov rad. Radi praćenja sustava pravne pomoći osnovano je Povjerenstvo za pravnu pomoć kao savjetodavno tijelo Ministarstva pravosuđa. Povjerenstvo prati i analizira stanje u odobravanju i korištenju pravne pomoći, razmatra prijedlog godišnjeg izvješća Ministarstva pravosuđa, daje mišljenje na projekte te ministru pravosuđa daje prijedloge i mišljenje za unapređivanje sustava pravne pomoći.

Sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Savez samostalnih sindikata Hrvatske registrirao se za pružanje besplatne pravne pomoći.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske pruža besplatnu pravnu pomoć u sljedećim područjima:

- radno-pravnim postupcima,

- radno-pravnim upravnim postupcima,

- mirovinskom i invalidskom osiguranju,

- zdravstvenom osiguranju.

Ako ste korisnik besplatne pravne pomoći slobodno se obratite pravnim zastupnicima/cama SSSH koji su ovlašteni pružati besplatnu pravnu pomoć:

 

Redni br.

 

Ime

 

Prezime

 

Raspored

 

telefon

1.

Goran

Aranđelović

 Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042

2.

Đurđa

Sakal

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042

3.

Sunčica

Benović

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042

4.

Marina

Kasunić Peris

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-015

5.

Vedran

Uranija

Zadarska županija

023/250-429

6.

Marija

Marković

Dubrovačko-neretvanska županija

020/418-975

7.

Gordana

Mihalinec

Varaždinska županija

042/212-755

8.

Slobodan

Kapor

Istarska županija

052/392-397

9.

Ines

Duk

Sisačko-moslavačka županija

044/522-155

10.

Jasenka

Bertolan

Virovitičko-podravska županija

033/551-899

11.

Nada

Barišić

Primorsko-goranska županija

051/330-733

12.

Kristian

Plazonić

Primorsko-goranska županija

051/330-731

 

Zakonodavni okvir

Vijesti