•••  Sindikat vam osigurava: Pravnu pomoć; Zastupanje u ostvarivanju prava iz rada; Kolektivno pregovaranje  •••

Dobrodošli na internet stranice Sindikata zaposlenika u zdravstvu Hrvatske. U pripremi je materijal namijenjen članovima i sindikalnim povjerenicima našeg Sindikata, ali i potencijalnim članovima te zainteresiranima za djelatnost i aktivnosti ovog Sindikata. Nadamo se da ćemo ubrzo uspostaviti jednostavan i kvalitetan sustav obavještavanja sa zanimljivim podacima.

Srdačan pozdrav
Predsjednik Sindikata Robert Ćibarić

vikend

ehbU6FKCQk 5d5cfa6e4f961 5d5cfa6e4f965

FALKENSTEINER CLUB BORIK

vikend u hotelu od 04.11. do 06.11. 2022. petak - nedjelja

puni pansion korištenje svih sadržaja hotela

 

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA U PETAK U 14h U KONGRESNOJ DVORANI

 

 

sindikat organizira druženje za svoje članove sindikata 2 puna pansiona 450,00 kn po osobi

za ostale 750,00 kn po osobi

Djeca od 2 - 12 godina 50% od pune cijene  750,00 kn 

 

Sve upite možete dobiti kod svojih povjerenika podružnice 

 

zaključak

Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka

NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1527

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se ministar financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.), kako slijedi:

– prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje

– novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje

– dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje

– dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje

– novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje

– naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km

– otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/319

Urbroj: 50301-05/16-22-3

Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, 
v. r.

Ostalo, NN 104/2022-1527

Više

Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Ostalo
Izdanje: NN 104/2022   
Broj dokumenta u izdanju: 1527
Stranica tiskanog izdanja: 19
Donositelj:Vlada Republike Hrvatske
Datum tiskanog izdanja: 9.9.2022.
ELI: /eli/sluzbeni/2022/104/1527

odluka vlade

Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1568

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22.).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik

– dr. sc. Marko Primorac, ministar financija, član

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva, član

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, član

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, član

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, članica.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkoga odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Dražen Opalić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Stipe Župan, Ministarstvo financija

– Tomislav Dulibić, Ministarstvo zdravstva

– Stipe Mamić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

– Olga Plazibat Novosel, Ministarstvo pravosuđa i uprave

– dr. sc. Ivica Poljičak, Ministarstvo kulture i medija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/369

Urbroj: 50301-04/04-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, 
v. r.

Vijesti