Koeficijenti za obračun plaće

Sva radna mjesta za sindikate

Nova Uredba o koeficijentima – potreba za izmjenama ugovora o radu

Dana 1. ožujka 2024. godine na snagu je stupila Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ( Narodne novine br. 22/2024).

Uredbom je propisano prevođenje dotadašnjih radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta na način da su uz nazive radnih mjesta utvrđene uredbom koja je prethodno bila na snazi navedeni novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

Sukladno članku 36. st. 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Narodne novine br. 155/2023) ravnatelj ustanove dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe zaposlenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu u skladu s odredbama navedenog Zakona ( mijenjaju  se podaci o nazivu radnog mjesta i plaći).

Zakonom o plaćama u državnoj i javnoj službi nisu predviđene iznimke, pa je potrebno izmijeniti sve važeće ugovore o radu. U ugovoru je potrebno navesti i pripadajući koeficijent.

 Na ponudu izmjene ugovora o radu zaposlenicima zatečenima u radnom odnosu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe općeg propisa o radu.

Ugovor može biti izmijenjen :

   • aneksom ugovora odnosno  sklapanjem novog ugovora uz naznaku da je zaposlenik  do sada radio na određenom radnom mjestu na temelju prethodno sklopljenih ugovora ili
   • odlukom o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Aneks ugovora  o radu – jednostavnija procedura

   • zaposlenik može potpisati aneks ako je radno mjesto ispravno prevedeno i utvrđen ispravan koeficijent budući da se izmjena ugovora aneksom ne može osporavati ( dolazi do izmjene ugovora suglasnom voljom obiju strana)

Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

   • o ponudi za sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima zaposlenik  se mora izjasniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana
   • po isteku tog roka zaposlenik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak u roku od 15 dana
   • ako ravnatelj utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će zaposlenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za ispravak u roku od 15 dana
   • zaposlenik može zatražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom u narednom roku od 15 dana

Jedinstvena radna mjesta u državnoj službi

Radna mjesta u zdravstvu