Statut sindikata

Skupština Sindikata zaposlenika u zdravstvu Hrvatske temeljem članka 172 . Zakona o radu (NN 93/2014) dana27.02.2015. verificirala je izmjene i dopune

STATUTA SINDIKATA ZAPOSLENIKA U ZDRAVSTVU HRVATSKE  

I    TEMELJNA NAČELA

Članak 1.

Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat) je nezavisna,samostalna i Dobrovoljna udruga radnika organiziranih u djelatnosti zdravstva.

Članak 2.

Sindikat djeluje na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova, otvorenosti svim zaposlenima pod jednakim uvjetima utvrđenim u ovom Statutu,dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz sindikata, neovisnosti od poslodavaca i njihovih udruga,vlasti,političkih stranaka,vjerskih zajednica i drugih organizacija,demokratičnosti izbora i odgovornosti tijela i dužnosnika,javnosti rada, samostalnosti glede uređenja unutarnjeg ustroja, programa,izbora i razrješenja tijela i dužnosnika, zaposleničke i sindikalne solidarnosti te poštivanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda. Djelovanje sindikata temeljit će se na zaštiti socijalno-gospodarskih i radnih prava zaposlenika. Javnost rada ostvaruje se davanjem obavijesti o radu sindikata u tisku i drugim zainteresiranim medijima.

Članak 3.

Sindikat djeluje samostalno u zastupanju i borbi za ostvarivanje prava i interesa svoga članstva koristeći sve legalne i međunarodno prihvaćene metode i sredstva sindikalnog pritiska i borbe,a može se udruživati u Udrugu više razine radi jedinstvenog zastupanja svog članstva u ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva iz čl.4.i 5.ovog Statuta.

 II       SVRHA I ZADACI

Članak 4.

Osnovna svrha i zadaci Sindikata su:

– sklapanje kolektivnih ugovora u ime i za račun svojih  članova

– poboljšanje općih uvjeta života i rada članova

– zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova

– zaštita prava iz radnog odnosa (individualnih i kolektivnih posebno u pogledu plaća,zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite

– osposobljavanje članstva, povjerenika i radničkih  predstavnika

– promicanje socijalne politike i očuvanje stečenih socijalnih prava

– demokratizacija gospodarstva i društva u cjelini.

Članak 5.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i zadaće,a radi promicanja interesa svojih članova sindikat će polaziti s pozicije socijalnih partnera, tj.poticat će sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te donošenje takvih radno-socijalnih propisa i mjera gospodarske, socijalne i razvojne politike koji će biti rezultat interesa svih socijalnih partnera. Svrhu i zadatke iz predhonog članka ovog Statuta sindikat ostvaruje zastupajući članstvo pred poslodavcem i drugim tijelima. Sindikat pomaže članovima posredujući  između njih i poslodavca kao i osiguranjem besplatne pravne pomoći u ostvarivanju radnih i socijalnih prava. Sindikat pregovara s poslodavcima i drugim partnerima na temelju ovog Statuta i kolektivnih ugovora. Radi organiziranja i pružanja pravne pomoći članovima sindikat osniva fondove o čijoj namjeni i upotrebi odlučuje UPRAVNI ODBOR predsjedništvo sindikata u skladu s ovim Statutom.

III NAZIV  SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

Naziv Sindikata je:

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U ZDRAVSTVU HRVATSKE

Skraćeni naziv Sindikata je: SZZH

Sjedište Sindikata je:Zagreb,Vinogradska cesta 29

Sindikat je samostalna dobrovoljna udruga članova zaposlenih u zdravstvu. Sindikat ima svoj pečat okruglog oblika,promjera 3 cm, koji sadrži puni naziv Sindikata ispisan polukružno u gornjoj polovici Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske u drugoj polovici Zagreb,te u sredini preko karte Hrvatske kratica SZZH.O promjeni naziva i sjedišta Sindikata odlučuje tijelo određeno ovim Statutom (Skupština). Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 7. IZMIJENJEN CIJELI

Sindikat je pravna osoba. Sindikat ima podružnice koje su organizirane sukladno čl. 31- 39 Statuta. Sindikat u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora u slučaju spriječenosti ili odsutnosti može prenijeti svoje ovlasti na dopredsjednika ili drugog člana Upravnog odbora i predstavlja Sindikat u poslovnom smislu prema trećima, s time da svoje ovlasti u slučaju spriječenosti ili odsutnosti može prenijeti na dopredsjednika ili drugog člana Predsjedništva, odnosno nekog od zaposlenih u sindikatu.

Članak 8.

Sindikat stječe sredstva za rad sukladno čl.43.ovog Statuta, ima svoj žiro račun te odgovara za svoje obveze. Djelovanje Sindikata temelji se na načelu neprofitnosti, i nije mu svrha stjecanje dobiti.

IV           ČLANSTVO U SINDIKATU

Članak 9.

Članom sindikata može postati svaki radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske, koji se dobrovoljno učlanjuje u sindikat potpisivanjem pristupnice u svojoj sindikalnoj podružnici,ako prihvaća Statut i Program sindikata,te ispunjava svoje članske obveze.Članstvo u sindikatu miruje u vrijeme obavljanja eventualne poslovne funkcije i u drugim slučajevima kad član sindikata stekne radno-socijalne i pregovaračke ovlasti na strani poslodavca. Sindikat je dužan voditi popis svojih članova. Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 10.

Stupanjem u sindikat članu se izdaje sindikalna iskaznica koju je po prestanku članstva dužan vratiti sindikatu.

Članak 11.

Članstvo u sindikatu prestaje:

– svojevoljnim istupanjem iz sindikata dostavom pisane obavijesti sindikatu o istupanju iz članstva na dokumentu sindikata (ispisnica) koji ga je učlanio,uz prethodno podmirenje svih svojih članskih obaveza prema sindikatu i njegovim fondovima.

– neopravdanim neplaćanjem članarine u trajanju od 3 (tri) mjeseca

– isključenjem iz sindikata zbog nepoštivanja ovog Statuta i ostalih dokumenata i odluka sindikata i njegovih tijela.

Članak 12.

Odluku o isključenju iz članstva donosi sindikalna podružnica, ako se u provedenom postupku utvrdi da član sindikata djeluje protivno interesima sindikata i ovog Statuta. Na odluku o isključenju član sindikata ima pravo podnijeti žalbu Statutarnoj komisiji sindikata u roku od 15 dana od primitka odluke. Statutarna komisija dužna je donijeti odluku o žalbi člana sindikata u roku od 60 dana od primitka žalbe. Odluka Statutarne komisije je konačna.

Članak 13.

 Po proteku 3 (tri) mjeseca od učlanjenja u sindikat i plaćenoj  članarini član stječe pravo:

– na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja: plaće,uvjete rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenim u kolektivnom ugovoru ili općem aktu  zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen

– na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovi rada

– na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira sindikat

– pravo na informiranje

-da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva sindikata

– da bude biran i da neposredno sudjeluije u kandidiranju i biranju svog sindikalnog  povjerenika i predstavnika u sindikalna tijela

– i druga prava koja proistječu iz djelatnosti sindikata.

Članak 14.

 Učlanjenjem u sindikat član preuzima obveze:

– poštivanja Statuta i djelovanje u skladu sa sindikalnim   programom

– sudjelovanje u organiziranim akcijama sindikata

– odgovornog i savjesnog obavljanja izbornih funkcija u tijelima sindikata kao i građenja odnosa na principu poštivanja ljudskih osobnosti i zaposleničke solidarnosti

– sudjelovanje u štrajku i drugim oblicima sindikalne borbe koje je utvrdila većina članova

– urednog plaćanja članarine

– ostale obveze koje proistječu iz djelatnosti sindikata

V    TIJELA I UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 15.

Organizaciju Sindikata u zdravstvenim ustanovama čini članstvo organizirano u sindikalnim podružnicama. Sindikat putem svojih tijela organa koordinira rad svih podružnica,te zastupa prava i interese članstva. Odluke sindikata,koje se odnose na ostvarivanje zajedničkih prava i interesa svih članova su obvezne za sve podružnice.

Članak 16.

Sindikat se može udružiti u udrugu više razine radi jedinstvenog zastupanja svog članstva u ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva. U slučaju nezadovoljstva radom udruge iz iste može i istupiti.

Članak 17.

Odluku o pristupanju u udrugu više razine, kao i istupanju iz iste,donosi Upravni odbor sindikata.

Članak 18.

Sindikat djeluje putem tijela:

– skupština

– upravni odbor

– statutarne komisije

– nadzornog odbora

Mandat svih tijela sindikata i podružnice  je četiri (4) godine.

Članak  19.

Najviše tijelo sindikata je Skupština sindikata.

Skupština sindikata održava se kao redovna skupština svake četiri (4) godine temeljem odluke koju donosi Upravni odbor sindikata, najmanje tri mjeseca prije održavanja skupštine , te predlaže dnevni red i priprema materijale. Opunomoćenike za skupštinu i njihove zamjenike biraju podružnice prema utvrđenom poslovniku o radu skupštine: za svakih 10 plaćajućih članova 1 opunomoćenik, ali ne više od 10 niti manje od 1 opunomoćenika po podružnici. Izbor opunomoćenika podružnice provode prema demokratskim principima.Upravni odbor sindikata sve promjene poslovnika o radu skupštine predlaže Skupštini sindikata.Izvanredna skupština saziva se odlukom Upravnog odbora sindikata, na zahtjev jedne trećine podružnica učlanjenih u sindikat ili najmanje 30% članova sindikata. Opunomoćenici i njihovi zamjenici zadržavaju svoj mandat do sljedeće redovne skupštine te su ujedno i opunomoćenici za slučaj sazivanja izvanredne skupštine. Tijekom mandata opunomoćenik ili njegov zamjenik može biti opozvan na način i po postupku po kojem je biran, u kojem slučaju ako je opozvan opunomoćenik,njegov mandat sa svim pravima i obvezama preuzima zamjenik do isteka redovnog mandata,s time da se bira novi zamjenik. U slučaju opoziva opunomoćenika i zamjenika biraju se novi opunomoćenici i novi zamjenici. Mandat opunomoćenika i zamjenika može prestati i voljom opunomoćenika ili zamjenika ili prestankom članstva u ovom sindikatu, u kojem slučaju se provode dopunski izbori. Skupština donosi pravovaljane odluke, ako je istoj nazočno više od dvije trećine opunomoćenika, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Članak 20.

Zadaci skupštine su:

– donošenje poslovnika, biranje radnog predsjedništva   i radnih tijela skupštine

-utvrđivanje općih smjernica sindikalne politike sindikata i donošenje temeljnog sindikalnog  programa

– donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna

– usvajanje izvješća o radu Upravnog odbora, te Nadzornog odbora Sindikata

-bira i razrješava osobu ovlaštenu za zastupanje

-bira i razrješava druga tijela Sindikata

– utvrđivanje visine iznosa redovne i izvanredne članarine

– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-usvaja godišnje financijsko izvješće

– odlučivanje o prestanku rada sindikata

– odlučivanje o imovini sindikata

-odlučivanje o drugim pitanjima značajnim za organizaciju i organe sindikata

-odlučivanje o zahtjevima, prigovorima i žalbama upućenih skupštini, a između ostalog i o žalbama na odluke Upravnog odbora.

Biranje predsjednika Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora (tri člana), Statutarne komisije (tri člana) provodi se tajnim glasovanjem na prijedlog podružnica s time da je izbor potrebna natpolovična većina nazočnih na skupštini sindikata.

Članak 21.

Skupštini sindikata izvješće podnosi predsjednik u ime Upravnog odbora, te Nadzorni odbor i Statutarna komisija, a čelnici podružnica mogu podnositi kratka izvješća o djelovanju svoje sindikalne podružnice.

Članak 22.

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije sudjeluju u radu skupštine s pravom odlučivanja ( glasovanja ) o Statutu, Programu rada i izboru kandidata za tijela sindikata, a ukoliko su birani iz redova opunomoćenika prenose za vrijeme obnašanja dužnosti u tijelima sindikata na svog zamjenika. O raspravi i odlukama skupštine vodi se zapisnik.

Članak 23.

Najviše tijelo sindikata između dvije skupštine  je  UPRAVNI ODBOR. Mandat članova Upravnog odbora sindikata je četiri (4) godine.

Upravni odbor odlučuje:

a)  dvotrećinskom većinom glasova prisutnih:

–   planu prihoda i rashoda

–   o donošenju Pravilnika o raspolaganju sredstvima fonda solidarnosti

–   o upotrebi sredstava iz fonda solidarnosti

b)  natpolovičnom većinom glasova prisutnih

–  o sazivanju izvanredne skupštine

–  o prijedlogu za opoziv predsjednika

–   o nužnim dopunskim izborima za članove tijela   skupštine između održavanja dvije skupštine u slučajevim prestanka mandata iz čl. 19. ovog Statuta

–  o mjestu i vremenu održavanja skupštine, prijedlogu dnevnog reda,broju opunomoćenika i roku za dostavljanje zahtjeva koji su upućeni skupštini Upravni odbor odlučuje i o drugim pitanjima koja mu u nadležnosti stavi skupština, te o svim drugim pitanjima iz djelatnosti sindikata koja nisu u nadležnosti skupštine ili nekog drugog tijela određenog ovim Statutom.

Članak 24.

U slučaju potrebe donošenja neke od odluka iz čl. 23. ovog Statuta ili na zahtjev jedne trećine sindikalnih podružnica za sazivanje izvanredne sjednice sa određenim točkama dnevnog reda, Upravni odbor sindikata će sazvati izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana i tražene točke staviti na dnevni red.

Sjednicama predsjedništva predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti njegov zamjenik.

Članak 25.

Upravni odbor  sindikata  čine:

– predsjednik

– dopredsjednik

– čelnici sindikalnih podružnica

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik. Predsjednik zastupa i predstavlja sindikat u poslovnom smislu prema trećima,s time da svoje ovlasti, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti,može prenijeti na dopredsjednika ili  drugog člana Upravnog odbora.

Članak 26.

Zadaci Upravnog odbora  su:

– odlučivanje o udruživanju u sindikalnu udrugu više razine i o isključenju iz iste

– odlučivanje o izboru dopredsjednika predsjedništva

– odlučivanje o donošenju smjernica,pravilnika i poslovnika o radu, uputama o radu i postupku Mirovnog vijeća

– odlučivanje o stavovima sindikalno-političke i organizacijske prirode u vezi sa svim zadacima sindikata

– odlučivanje o zajedničkim osnovama i opunomoćenim predstavnicima u pregovorima o pravima i obvezama zaposlenika koji su predmet kolektivnih ugovora

– osiguravanje što boljih uvjeta za pregovaračku i partnersku ulogu, naročito prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora

– imenovanje pregovaračkog odbora za sklapanje kolektivnih ugovora

– donošenje odluke o štrajku

– donošenje pravilnika o štrajku

– imenovanje štrajkaškog odbora

– odlučivanje o osnivanju komisija i drugih tijela za posebne zadatke

– izvršavanje sindikalno-političkih i organizacijskih zadataka koji proizlaze iz statuta, osnovnog sindikalnog programa i odluka skupštine.

– osiguravanje provođenja statuta i drugih akata tijela sindikata i razvijanje suradnje sindikata

– pripremanje,poduzimanje i provođenje mjera za ostvarenje prava na sve legalne i međunarodno prihvaćene odluke sindikalnoh pritiska i borbe ukljujuči i štrajk

– odlučivanje o materijalno-financijskom poslovanju i drugim pitanjima za koja nije temeljem zakona i akata sindikata ovlašten odlučivati predsjednik

– odlučivanje o korištenju sredstava za pojedine namjene

– obavljanje i drugih zadaća koje proizlaze iz Statuta, osnovnog sindikalnog programa i drugih akata sindikata.

Upravni odbor bira dopredsjednika na način i po postupku propisanom za izbor predsjednika. Upravni odbor zasjeda najmanje jednom u  tri (3) mjeseca ili prema potrebi. Čelnici sindikalne podružnice mogu odrediti svog stalnog zamjenika koji prisustvuje sjednicama u slučaju spriječenosti tog čelnika i to s punim pravom glasa. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od pola njegovih članova. Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih, izuzev o pitanjima za koja se poslovnikom odredi drugačije.

Članak 27.

Nadzorni odbor čine tri (3) člana koja nadziru materijalno-financijsko poslovanje sindikata i završni račun, te o svojim nalazima, poduzetim mjerama i radu podnosi izvješće skupštini. Nadzorni odbor ovlašten je pored redovnog nadzora obavljati nadzor i u svako vrijeme. Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi drugih tijela. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Članak 28.

Statutarnu komisiju čine predsjednik i dva (2) člana.

Statutarna komisija ocjenjuje usklađenost akata i drugih odluka tijela sindikata sa Statutom na zahtjev nekog od tijela sindikata ili sindikalne podružnice. Statutarna komisija predlaže izmjene i dopune Statuta, te utvrđuje pročišćeni tekst nakon usvajanja svake promjene. Za člana Statutarne komisije ne mogu biti birani članovi drugih tijela.

Mandat članova Statutarne komisije traje 4 godine.

Članak 29.

Sporovi između sindikalnih podružnica ili podružnica sa sindikatom koji se ne riješe posredovanjem  Upravnog odbora iznose se pred Mirovno vijeće (arbitražu). U nastalim sporovima može posredovati udruga više razine u koju je udružen sindikat. Upravni odbor  donosi pravila o vrsti spora i postupku arbitraže.

Članak  30.

Predsjednik sindikata je ujedno predsjednik Upravnog odbora. Predsjednika bira skupština,tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom glasova prisutnih na skupštini, između kandidata predloženih od strane najmanje dvije (2) sindikalne podružnice. Sindikalna podružnica može predložiti ili podržati prijedlog samo jednog (1) kandidata. Ukoliko niti jedan od predloženih kandidata ne dobije Potrebnu većinu glasova, provodi se drugi krug glasovanja i to između dvojice kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. Ukoliko bi prema rezultatima iz prvog kruga glasovanja, dva ili više kandidata koji bi trebali ući u drugi krug glasovanja imali jednak broj glasova, glasovanje u drugom krugu obavlja se uključivanjem svih kandidata s jednakim brojem glasova i onog s većim brojem glasova. Ukoliko niti u drugom krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potrebnu dvotrećinsku većinu izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ukoliko u drugom krugu dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, ponavlja se glasovanje o tim kandidatima sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova od drugih.Ukoliko je predložen samo jedan kandidat odluka o izboru donosi se natpolovičnom većinom glasova prisutnih na skupštini. Mandat predsjednika može prestati njegovom voljom, prestankom članstva u sindikatu ili opozivom koji se provodi na način i po postupku za predlaganje i izbor. Mandat predsjednika sindikata traje četiri (4) godine, s tim da može biti ponovljen bez ograničenja. U slučaju prestanka mandata predsjednika njegovom voljom ostavka se prihvaća. U slučaju prijedloga za opoziv predsjednika, koji može podnijeti Upravni odbor  ili ovlašteni predlagač za kandidate (sindikalna podružnica), saziva se izvanredna sjednica Upravnog odbora koja odlučuje o podržavanju ili ne podržavanju prijedloga za opoziv. Kada Upravni odbor podupre prijedlog za opoziv saziva se izvanredna skupština u roku od tri (3) mjeseca i odlučuje o opozivu na način i po postupku za izbor, s time da od odluke Upravnog odbora o podršci prijedloga za opoziv do održavanja skupštine, prava i obveze predsjednika miruju, a njegovu funkciju obavlja dopredsjednik. Predsjenik sindikata obavlja svoju funkciju volonterski, a odlukom Upravnog odbora koju na prvoj redovnoj skupštini mora potvrditi skupština može obavljati profesionalno.

Članak 31.

Sindikalna podružnica , (u daljnjem tekstu : podružnica) je osnovni oblik organizacije sindikata u zdravstvenim ustanovama. Sindikalna podružnica se organizira kad ima najmanje petnaest (15) članova sindikata. Ovisno o broju članova sindikata i ustrojstvu organizacije za pojedinu zdravstvenu i nezdravstvenu ustanovu može se organizirati i više podružnica. Članovi sindikata u zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama u kojima je manji broj zaposlenih i nemaju uvjete za osnivanje podružnice mogu se povezati u podružnicu iste djelatnosti prema vlastitom opredjeljenju. Podružnica je samostalna u svom radu u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Članak 32.

Pečat podružnice sadrži tekst naziva i sjedišta.

Naziv podružnice je:

SINDIKAT   ZAPOSLENIKA   U   ZDRAVSTVU   HRVATSKE 

__________________________________________________________

                            (naziv i sjedište podružnice)

Pečat podružnice sadrži tekst naziva i sjedište

Članak 33  .

Tijela sindikata u podružnici su :

 –  skupština

 –  povjereništvo

 –  povjerenik

 –  Nadzorni odbor.

Članak 34. 

Skupštinu sačinjavaju svi članovi podružnice ili njihovi neposredno birani delegati. U podružnice s većim brojem članova može se birati povjereništvo od tri do pet članova u čijem sastavu je i povjerenik podružnice. Podružnica može imati i blagajnika a u podružnici s manjim brojem članova povjerenik može obavljati poslove blagajnika.

Članak 35.

Djelokrug rada povjereništva :

 –  predlaže rješenja i mjere socijalno-ekonomske politike koje se održavaju na poboljšanju materijalno-financijskog statusa članova

 –  donosi godišnji program rada

 –  odgovara za sindikalnu imovinu podružnice

 –  izabire privremene komisije

 –  vrši ulogu štrajkaškog odbora podružnice

 –  obavlja i druge poslove u zaštiti i promicanju interesa članova podružnice.

Članak 36.

Povjerenik je član sindikata koji djeluje na zastupanju i zaštiti interesa svoga članstva. Biraju ga svi članovi podružnice natpolovičnom većinom glasova u toj podružnici. Povjerenik ostvaruje zaštitu predviđenu zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Članak 37.

Sindikalna podružnica organizira aktivnosti i radi osobito na :

 –  zaštiti i promicanju materijalnog položaja članova

 –  poboljšanju uvjeta rada, zaštiti na radu i zdravoj sredini

 –  davanju inicijative, mišljenja i prijedloga u pripremanju i zaključivanju kolektivnog ugovora

 –  razvoju zdravstvene ustanove i organizaciji rada u njoj koja će najviše odgovarati interesima zaposlenika s obzirom na izvršenje funkcija, materijalnu sigurnost, sigurnost zaposlenja, njihov socijalni položaj i humanizaciju rada

 –  ostvariavnju prava radnika u procesu donošenja odluka kojima se uređuje njihov materijalni i socijalni položaj

 –  osiguranju uvjeta za slobodno i nesmetano sindikalno djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova i rukovodstva sindikata o svim pitanjima važnim za položaj i perspektivu radnika, pravo na inicijativu poslovodstvu i poslodavcu, pravo na konzultacije, sindikalno osposobljavanje, prostor za sindikalne aktivnosti, zadržavanje iste plaće za vrijeme sindikalne aktivnosti i slično

 –  solidarnoj obrani prava radnika

 –  organiziranju različitih oblika sindikalnih akcija uključujući i štrajk  

 –  davanju inicijative za utemeljenje radničkog vijeća

 –  i drugim pitanjima važnim za radnike i članove sindikata u njihov položaj, koja su regulirana propisima, Statutom i ddrugim aktima sindikata.

Ostvarivanje aktivnosti i zadataka podružnice realizira se uz stručnu pomoć i drugu pomoć Upravnog odbora. Podružnice samostalno raspolažu svojim prihodima u okviru financijskog plana utvrđenog u podružnici.

 

Članak 38.

Nadzorni odbor čine predsjenik i dva (2) člana. Nadzorni odbor kontrolira ostvarenje utvrđene financijske politike podružnice. Nadzorni odbor analiza materijalno-financijsko poslovanje i o utvrđenom stanju izvješćuje članove sindikata u podružnici.

VI    UVJETI I POSTUPAK ORGANIZIRANJA SINDIKALNIH AKCIJA

Članak 39.

Odluku o štrajku i drugim oblicima sindikalnih akcija u slučaju kolektivnih radnih sporova donosi se konsenzusom podružnice. U slučaju da konsenzus nije moguće postići odluka iz prethodnog stavka ovog članka donosi se dvotrećinskom većinom glasova, s tim da takva odluka obavezuje samo one podružnice koje su za njih glasovale.

Članak 40.

Sindikalne akcije iskazuju se javnim priopćenjima, solidarnim štrajkovima ili na drugi način. Odluka o sindikalnoj akciji može se donijeti:

 –  zbog neispunjenja odredaba Kolektivnog ugovora i prilikom pregovora o temeljnom kolektivnom ugovoru

 –  zbog kršenja demokratskih, sindikalnih i ljudskih prava članova sindikata ili zbog narušavanja sindikalnih sloboda

 –  sa svrhom zaštite i promicanja svih gospodarskih i socijalnih interesa svog članstva.

Članak 41. 

Odluka o pokretanju sindikalnih akcija ili organiziranja općeg štrrajka donosi se sukladno važećim propisima i Općem kolektivnom ugovoru. Prilikom organiziranja štrajka moraju se poštivati uvjeti propisani čl. 205. Zakona o radu, koji su pretpostavka za zakonitost štrajka a to su :

 –  da se štrajk mora najaviti poslodavcu odnosno udruzi poslodavaca protiv koje je usmjeren,

 –  da se štrajk ne smije započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog Zakonom o radu, odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog rješavanja spora o kojem su se stranke sporazumjele,

 –  da se u pismenoj najavi štrajka moraju naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka, te način njegova provođenja.

 –  brisano

VII     FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM 

          Članak 42.

Osnovni izbor prihoda i financiranje djelatnosti sindikata je članarina. Pristupanjem u sindikat član preuzima obvezu redovitog plaćanja članarine. Visina članarine i njen raspored utvrđuje Skupština. Sindikalna članarina može se koristiti samo za sindikalno djelovanje. Iz sredstava članarine i drugih sredstava prema odluci Upravnog odbora osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi. Provizija od sindikalnih akcija i donacije, dodatni su izvor prihoda i financiranje djelatnosti.

         Članak 43. 

Sindikat raspolaže imovinom putem žiro računa u skladu sa zakonom.

VIII   UVJETI I NAČIN PRESTANKA RADA SINDIKATA

          Članak 44.

Sindikat prestaje djelovati na način i uz uvjete predviđene čl. 190  Zakona o radu ili odlukom skupštine. U slučaju prestanka djelovanja sindikata odlukom skupštine na istoj sjednici skupštine donosi se i odluka o imovini.

IX       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

           Članak 45.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

           Članak 46.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Statutarna komisija.

           Članak 47. 

Pitanja organizacije, postupanje i nadležnosti koja nisu uređena ovim statutom mogu se odrediti pravilnicima i poslovnicima koje donosi i usvaja predsjedništvo.

            Članak 48.  

Upravni odbor  je ovlašten donijeti izmjene i dopune Statuta vezane uz promjenu zakona s time da se usvojene izmjene i dopune verificiraju na prvoj sjednici Skupštine.

 Zagreb, veljača 2015.

UPRAVNI  ODBOR